Ejendomsadministration

andelsboligforening og ejerforening

Ejendomsadministration for andelsboligforening

Ejendomsadministration for ejerforening

Ejendomsadministration 

 |  Firmainfo

  |  Ejendomsjura 

 |  Online-arkiv  |

  Links

Vores specialer er:

Byggesagsadministration og byfornyelse

Telefon 35 36 36 10

Rolighedsvej 22  -  1958 Frederiksberg C 

Mogens Sønderup

IV. Tilknyttede medlemmer

Ejendomsadministration 

§ 20
Stk. 1. Foruden ejere og administratorer af fast ejendom kan der efter bestyrelsens godkendelse optages tilknyttede medlemmer af foreningen.
Stk. 2. Tilknyttede medlemmer har alene ret til at benytte sig af foreningens medlemstilbud. Tilknyttede medlemmer kan dog deltage i foreningens generalforsamling, men uden stemmeret.

V. Fælles bestemmelser om medlemskab og kontingent

§ 21
Stk. 1. For medlemmer med direkte medlemskab fastsættes kontingentet under hensyn til:
- ejendomsværdien af medlemmets udlejningsejendomme beliggende i Danmark og/eller
- medlemmets indtægter ved ejendomsadministration.
Stk. 2. For medlemmer med kollektivt direkte medlemskab ydes en rabat i forhold til de satser, der gælder for direkte medlemskab.
Stk. 3. Kontingentet for et foreningsmedlemskab udgør et fast beløb pr. tilmeldt medlem af den pågældende grundejerforening.
Stk. 4. Kontingentet for tilknyttede medlemmer og passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen som et fast årligt beløb.

§ 22
Stk. 1. Ansøgning om optagelse i foreningen sker på en særlig blanket med de nødvendige oplysninger til brug for opgørelse af kontingentbetalingen.
Stk. 2. Ansøgningen behandles af ejersektionens bestyrelse eller administratorsektionens bestyrelse, hvis der er tale om en administrator af fast ejendom. Bestyrelsen skal især påse, om ansøgeren kan forventes at udøve en virksomhed, der er forenelig med de etiske normer for ejendomsadministration, som administratorsektionens bestyrelse har fastsat.
Stk. 3. Enhver, der optages som medlem, modtager skriftlig meddelelse herom og får samtidig tilsendt et eksemplar af foreningens vedtægter.

§ 23
Stk. 1. Udmeldelse kan ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
Stk. 2. Ophør af medlemskab giver ikke et medlem ret til at få kontingentet tilbagebetalt eller at få udbetalt en andel af foreningens formue.
Stk. 3. Et medlem, som ikke svarer sine økonomiske forpligtelser over for foreningen, kan udelukkes af foreningen; dog skal der forinden gives vedkommende meddelelse herom med 1 måneds varsel.

VI. Hovedbestyrelse og forretningsudvalg

§ 24
Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af bestyrelsesmedlemmerne i ejersektionen og administratorsektionen.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen har til opgave at sikre den overordnede udvikling og ledelse af foreningen. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for foreningens budgetter og regnskaber og andre interne administrative forhold, herunder den interne organisation og ansættelse af foreningens direktør.
Stk. 3 Hovedbestyrelsen, der konstituerer sig efter generalforsamlingen, vælger foreningens formand og næstformand. Hvis formanden er medlem af ejersektionens bestyrelse, skal næstformanden være medlem af administratorsektionens bestyrelse og omvendt.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen mødes to gange om året eller hyppigere, hvis formanden eller næstformanden træffer beslutning herom.
Stk. 5. Over forhandlingerne i hovedbestyrelsen føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende medlemmer.

§ 25
Stk. 1. Der nedsættes et forretningsudvalg på fire medlemmer, der består af foreningens formand og næstformand samt yderligere to repræsentanter udpeget af henholdsvis ejersektionens og administratorsektionens bestyrelse.
Stk. 2. Forretningsudvalget har til opgave at forestå den daglige koordination af aktiviteterne mellem de to sektioner, herunder fordele konkrete opgaver mellem de to sektioner.

VII. Generalforsamling

§ 26
Generalforsamlingen er inden for de i vedtægterne fastsatte bestemmelser den øverste myndighed i foreningens anliggender. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve foreningens vedtægter.

§ 27
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april måned.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller hovedbestyrelsens beslutning, eller når medlemmer, der mindst repræsenterer 300 stemmer, kræver det skriftligt over for foreningens formand. De pågældende medlemmer skal samtidig skriftligt angive, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt hvilke forslag der ønskes sat under afstemning.

§ 28
Stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 2 ugers varsling ved bekendtgørelse i medlemsbladet eller ved skriftlig meddelelse til de enkelte medlemmer.
Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde en kort angivelse af de spørgsmål, som kommer til behandling. Indgivne forslag samt årsrapport, der skal forelægges generalforsamlingen, skal henligge på foreningens kontor til eftersyn mindst 8 hverdage før generalforsamlingen